Regler og vedtægter

§1. Foreningens navn er: Vestermarie-Nylars Køre- og Rideforening.

Foreningens forkortelse er: VNKR.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Vestermarie-Nylars Køre- og Rideforenings formål er at vække interesse for mønstring, kørsel, ridning og øvrige forhold vedrørende hestens pleje og brug.

 

§2. I foreningen kan optages enhver, som anerkender foreningens formål. Man kan optages som aktivt eller passivt medlem.

Unge kan optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 14 år.

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen fra det fyldte 18. år.

Passive medlemmer har stemmeret, men kan ikke deltage i foreningens aktiviteter, bortset fra fester, udflugter og medlemsmøder.

Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig eller mundtlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt eller mundtligt til bestyrelsen med en måneds varsel.

 

§3. Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.

Ved ordinær generalforsamling vælges to revisorer og en suppleant for to år ad gangen

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov og bestemmer selv sin dagsorden.

Ved ordinær generalforsamling vælges to fanebærere: En for senior og en for junior, samt suppleanter for disse. De vælges for et år ad gangen.

 §4. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt repræsentant til distrikt 6

Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.

 §5 Foreningen regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling, for to år ad gangen, valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af foreningens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

         

§6.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes efter regnskabsårets afslutning, inden 1. marts og bekendtgøres mindst otte dage forud på klubbens hjemmeside og facebookside.

     Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af foreningens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

     På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §10 og §12.

     Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst to medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §14 karantæne/udelukkelse.

     Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

                     

 

§7.Ved ordinær generalforsamling er dagsordenen følgende:

    1. Valg af stemmetællere.

    2. Valg af dirigent.

    3. Formandens beretning.

    4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter, udvalg og revisorer.

6.   Valg af fire bestyrelsesmedlemmer til VNKR  Ridecenter S/I.

    7. Valg af fanebærer og suppleant.

    8. Behandling af indkomne forslag.

   9.Virksomhedsplan for det kommende år.

   10.Godkendelse af kontingent.

   11..Eventuelt.

§8.Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom.

                               

 

§9.Spørgsmål vedrørende foreningen, der ønskes behandlet ved ordinær  generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsen senest fem dage inden generalforsamlingen.

 

 

§10.Vedtagelse foregår ved almindeligt stemmeflertal.

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§11. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§12. Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum,  afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne  stemmer.

Ved en sådan beslutning skal foreningens evt. midler og materiel tilfalde distrikt 6.

 

§13 .Vestermarie-Nylars Køre- og Rideforening er medlem af Distrikt 6, der er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund.

Foreningens medlemmer er forpligtiget til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af disse forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§14. Karantæne / Udelukkelse.

 

§ 14A: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. to måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden otte dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§14B: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over to måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden fire uger.

 

§14C: I det af §14B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

 

§15: Kontingent.

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og opkræves hhv. den 1. januar og den 1. juli.

Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdatoen, kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§16: Prokura.

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand - kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §6. Der bør ikke meddeles ene prokura.

 

§17: Forpligtelser:

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. juni 1985 og vedtægtsændringer på ordinær generalforsamling den 19. november 1986 og vedtægtsændringer på ordinær generalforsamling den 27. november 1995 og vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2001 og vedtægtsændringer på ordinær generalforsamling den 10. februar 2010.