Medlemsindskud skal være på mindst 300,- kr. Beviser udstedes med navn.

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger og institutioner m.v., der føler sig knyttet til institutionen og dens formål.

Medlemskab er livsvarigt. Indskuddene dækker ikke udbytte og kan ikke kræves indløst, og overdragelse kan ikke finde sted. 

Medlemskab giver ikke ret til andel i formuen.

Køb af anparter kan ske ved henvendelse til kasserer Axel Hansen birteaxel@outlook.dk