logo Vestermarie-Nylars Køre- & Rideforening

V.N.K.R Ridecenter S/I

Vedtægter for den selvejende institution

VESTERMARIE-NYLARS KØRE-OG RIDEFORENINGS RIDECENTER.

 

§1                       

Institutionens navn er V.N.K.R. Ridecenter S/I, og dens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

 

§2.                      

Institutionens formål er at varetage og fremme interessen for ride- og køresporten og øvrige forhold vedrørende hestens brug og pleje, at etablere og drive en ridehal med tilhørende bane og klubhus.

 

§3.                      

Formuen tilvejebringes ved medlemsindskud, indsamlinger, gaver og tilskud og anbringes i institutionens faste ejendom, inventar og driftsmidler.

For medlemsindskud, der skal være mindst 300,- kr. udstedes beviser lydende på navn.

Indskuddene dækker ikke udbytte og kan ikke kræves indløst, og overdragelse kan ikke finde sted.

 

§4.                      

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger og institutioner m.v., der føler sig knyttet til institutionen og dens formål.

Medlemskab er livsvarigt.

Medlemskab giver ikke ret til andel i formuen, og medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld.

Hvert medlem har uanset indskuds størrelse kun én stemme på generalforsamlingen.

Stemme kan afgives ved befuldmægtiget, dog kan ingen person afgive tilsammen mere end 5 stemmer.

 

§5.                      

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Som medlem af institutionens bestyrelse udpeger V.N.K.R. 4 bestyrelsesmedlemmer, medens de øvrige 3 vælges af og på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges / vælges for 2 år ad gangen. Kun myndige personer er valgbare. Første år afgøres ved lodtrækning hvem der skal afgå efter ét år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Møde afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt.

Afgørelser træffes ved stemmeflertal. Står stemmer lige er formanden / næstformandens stemme afgørende.

Institutionen tegnes af formanden / næstformanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen.

 

§6.                      

Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Indkaldelse sker i dagspressen med mindst 8 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med V.N.K.R. inden den 1. marts.

                             Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Regnskab forelægges.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og suppleanter.
  7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til ændringer af vedtægter eller beslutning om likvidation kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Regnskabsåret går fra 1/1 - 31/12.

 

§7.                      

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller på begæring af mindst 10 medlemmer.

 

§8.                      

Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år, således at 1 revisor samt suppleanten er på valg hvert år.

 

§9.                      

Den generalforsamling, der endelig vedtager institutionens likviditation, udpeger et likviditationsudvalg på 3 medlemmer til at realisere aktiverne og afvikle forpligtelserne. Fremkommer der ved likvidationen et overskud, overlades det til andre rideformål subsidiært andre hestesportsfremmende formål i Åkirkeby kommune.

 

                             Vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. november 1995.

 


Vestermarie-Nylars Køre- & Rideforening, Skovgårdsvejen 21B, Vestermarie, 3700 Rønne